ธุรกิจของเรา


การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในปีที่ผ่านมา
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมงานระบบต่างๆ เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อผู้เช่าอาคารสำนักงาน รวมถึงภาพลักษณ์ของอาคาร และมีการประเมินผลการบริหารการจัดการ เพื่อนำผล หรือข้อร้องเรียนของผู้เช่า มาทำการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาอาคาร สำนักงานให้ดียิ่งขึ้น